Privacy statement

Privacy wetgeving AVG
Woensdag 1 januari 2020

PRIVACYVERKLARING VAN HSV HOOP OP GELUK NIJKERK.

Hoop Op Geluk is gevestigd te Nijkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40094389. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hoop Op Geluk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hoop Op Geluk verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hoop Op Geluk.
een dienst afneemt bij Hoop Op Geluk (zoals een abonnement op het VISblad), of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.
contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hoop Op Geluk verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.

1.3 Hoop Op Geluk kan deze gegevens gebruiken om:

het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hoop Op Geluk per e-mail: R. van Dasselaar voor:

meer informatie over de wijze waarop Hoop Op Geluk persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die Hoop Op Geluk met betrekking tot u verwerkt;
bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hoop Op Geluk.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hoop Op Geluk zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 Hoop Op Geluk treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 Hoop Op Geluk kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
NOC*NSF waarvan Hoop Op Geluk via Sportvisserij Nederland lid is;
verwerkers van Hoop Op Geluk (voor de uitvoering van de dienstverlening);
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hoop Op Geluk verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.