Haven reglement.

1. Ligplaatsen kunnen alleen gehuurd worden in overleg met de havenmeester van Hoop Op Geluk;
2. Ligplaatsen zijn  alleen te huur voor leden van de Hengelsportvereniging;
3. Na gebruik moet het toegangshek direct weer op slot worden gedaan;
4. De borg voor de sleutel van het toegangshek bedraagt € 35,=;
5. De haven mag alleen gebruikt worden door huurders van ligplaatsen of door hen aangewezen personen;
6. Illegaal afgemeerde boten worden verwijderd. De betreffende boot wordt in gijzeling genomen, tot de met de verwijdering samenhangende kosten vergoed zijn. De boten worden met zorg verwijderd en opgeslagen. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade;
7. Kosten voor retourneren van gegijzelde boten naar de openbare aanlegplaatsen van de gemeente Nijkerk, zijn voor rekening zijn van de booteigenaar.
De kosten van vrijgave, bedragen tenminste € 100,=;
8. De boot moet zodanig zijn afgemeerd dat andere huurders daar geen last van ondervinden;
9. Doorgangen moeten vrij gehouden worden zodat ongehinderd in- en uitgevaren kan worden;
10. De boot moet in goede staat worden gehouden. Dit ter beoordeling aan de havenmeester van de vereniging;
11. De boot dient voorzien te zijn van een dekzeil ter voorkoming van inregenen.
De dekzeilen dienen op een deugdelijke wijze aan de boot vastgemaakt te worden, zodat deze niet door weersomstandigheden losraken. De dekzeilen dienen zodanig op de boot bevestigd te zijn dat het hemelwater over de boorden van de boot afgevoerd wordt. Dekzeilen dienen schoon en in goede staat van onderhoud te zijn. (Dit is een vereiste van de gemeente!);
12. Het is verboden vanaf de oevers of de steigers in de botenhaven te vissen;
13. Steekstokken en eventueel andere uitstekende voorwerpen moeten in de boot gelegd worden en mogen niet hinderlijk uitsteken of moeten in het daarvoor bestemde rek geplaatst worden;
14. Het is zonder expliciete toestemming van de betreffende havenmeester verboden in de jachthaven van de zeilvereniging “De Zuidwal” te vissen of daar aan de steigers aan te meren;
15. Niet naleven van het havenreglement noodzaakt het bestuur van de Hsv Hoop Op Geluk om maatregelen te treffen die naleving door de betreffende huurder verzekeren. De kosten die daaruit voortvloeien zullen op de nalatige huurder worden verhaald;
16. Om de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en de huurprijs per ligplaats daarmee zo laag mogelijk te houden is de havenmeester het recht voorbehouden een huurder een andere ligbox toe te wijzen. Aanleiding hiervoor kan zijn dat een bredere of langere boot wordt ingebracht, die niet in de vrije box kan liggen maar door onderling ruilen van box toch geplaatst kan worden;
17. Indien de huurder zelf een andere ligplaats wil dient hij / zij contact op te nemen met de havenmeester. De administratieve kosten voor een ligplaatswijziging bedragen € 10,=;
18. Het gebruik van autobanden is verboden, evenals goederen op en aan de steigers te hangen, behalve dan de stootkussens zoals die in de handel verkrijgbaar zijn. De kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van autobanden en/of goederen worden verhaald op de vervuiler; De beschikbare boxmaten zijn van ca. 8 m2 tot ca. 15 m2.
De huurprijzen voor het kalenderjaar 2021 zijn vanaf  € 130,= tot € 250,=

Dit reglement bij uw contract bijvoegen.

Slotregel: In geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van hengelsportvereniging Hoop Op Geluk.