Visdocumenten, voor wie is welk document?

Met ingang van 2007 is het stelsel van visdocumenten veranderd. De veranderingen voor de sportvissers zijn niet heel groot. Wel is een verandering dat er altijd en overal een visvergunning van de visrechthebbende nodig is. In de meeste gevallen is dat een hengelsportvereniging. Maar het kan ook een gemeente of een beroepsvisser zijn. Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen daarom een VISpas, jeugdVISpas of zeeVISpas.
Hieronder wordt per visdocument aangegeven voor wie dit bedoeld is.

VISpas

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Samen met de bijbehorende 'Lijsten van viswateren' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder kan er een federatieve en verenigingslijst bij zitten. Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.
Wat is een VISpas en voor wie
- 14 jaar of ouder
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- 2 hengels
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- 'zoete' en 'zoute' wedstrijden
- Volledige landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

De vissende jeugd

Welke visvergunning hebben zij nu precies nodig?
De belangrijkste wettelijke verandering is dat de leeftijd van jeugd verlaagd wordt met één jaar. Onder jeugd wordt volgend jaar verstaan: jongeren met een leeftijd tot 14 jaar. Een andere verandering is dat het vissen met één hengel en aangewezen aassoorten in de openbare vaarwateren niet meer vrij is voor de jeugd. Ook in deze wateren hebben ze een vergunning nodig van de rechthebbende.

In principe zijn er:

- JeugdVISpas.
De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Het is namelijk een bewijs van lidmaatschap en een vergunning om te vissen met twee hengels en alle aassoorten. Maar er wordt een lagere landelijke afdracht voor gerekend dan voor de VISpas.
Hierdoor wordt het voor de jeugd die wil vissen met twee hengels, of op roofvis, goedkoper.

-Zoals altijd is er een uitzondering op de regels, in dit geval voor de jeugd tot 14 jaar. Onder begeleiding van een volwassene met een geldige visvergunning mag gevist worden met één hengel. Voor de goede orde: dit is niet besloten door Sportvisserij Nederland, maar het is opgenomen in het wetsvoorstel door het Ministerie van LNV. Dit biedt de jeugd een eenvoudige entree om te gaan vissen. Zodra ze alleen gaan vissen  en als ze het leuk vinden gaan ze dat zeker doen  dan hebben ze wel zelf een vergunning nodig. Voor de verstrekking van de jeugdVISpas wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari. Is de sportvisser op 1 januari 13 jaar of jonger, dan krijgt hij/zij een jeugdVISpas. Daarmee kan vervolgens het gehele kalenderjaar worden gevist. Is de sportvisser op 1 januari 14 jaar dan krijgt hij/zij de VISpas.

Wat is een JeugdVISpas en voor wie

- Voor de jeugd van 0 tot 14 jaar
- Niet verplicht indien: onder begeleiding, met 1 hengel of met verenigingsvergunning, met 1 hengel en aangewezen aassoorten

Maar met jeugdVISpas
- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- 'zoete' & 'zoute' wedstrijden
- Gereduceerde landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie
 
ZeeVISpas

De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

Wat is een zeeVISpas en voor wie
- Alle leeftijden
- Bewijs van lidmaatschap
- 'zoute' wedstrijden
- Beperkte landelijke afdracht
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

Lid van meerdere verenigingen

Diverse sportvissers zijn lid van meerdere hengelsportverenigingen. In het nieuwe stelsel hoeven deze sportvissers slechts bij één vereniging de landelijke afdracht te betalen. Voor de vereniging maakt dit eigenlijk niets uit. Omdat ze in beide gevallen toch het volledige verenigingsdeel ontvangen. Hoe wordt nu bepaald bij welke vereniging de sportvisser de afdracht betaalt? Zodra alle verenigingen hun ledengegevens hebben aangeleverd bij Sportvisserij Nederland, kan worden bezien hoeveel sportvissers er nu werkelijk van meerdere verenigingen lid zijn. Daarna wordt per sportvisser bepaald bij welke vereniging de landelijke afdracht moet worden betaald. Hierbij wordt gekeken welke van zijn/haar verenigingen het dichtst bij zijn woonadres is gevestigd (dit aan de hand van de postcodes). Via de dichtstbijzijnde vereniging moet dan de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland worden betaald. Elke vereniging krijgt aan het eind van de maand oktober van Sportvisserij Nederland door, voor welke bij hen aangesloten sportvissers geen afdracht hoeft te worden betaald (wel administratiekosten). Omdat de VISpas tevens het bewijs van lidmaatschap van de vereniging is, komt er voor deze sportvissers wel een VISpas.

Wat is een extra VISpas en voor wie

- Bewijs van lidmaatschap
- Visvergunning
- 2 hengels
- Alle aassoorten
- Uitgebreide lijsten van wateren
- 'zoete' & 'zoute' wedstrijden
- Administratiekosten
- Federatieve afdracht
- Verenigingscontributie

Kleine VISpas

Voor de sportvisser die nu alleen vist met de Sportvisakte komt er een vervangend document, de kleine VISpas. Hiermee mag worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten in de openbare vaarwateren. (Met de wijziging van de Visserijwet vervalt de Sportvisakte.) Dit document biedt globaal hetzelfde als wat je nu mag als sportvisser (vrije hengelaar) in het bezit van alleen een Sportvisakte. De kleine Vispas is geen bewijs van lidmaatschap, maar een vergunning. Bij de 'kleine VISpas' hoort een Lijst van Viswateren.
LET OP, bij Hoop Op Geluk kunt u nergens meer vissen met de kleine VISpas! Dus bent u bij ons altijd vergunningsplichtig.
 
Wat is een kleine VISpas (was basisvergunning) en voor wie

- Alle leeftijden
- Visvergunning
- Beperkte aassoorten
- Kleine lijst van wateren
- Landelijke bijdrage
 
Lijsten van Viswateren

De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van uw vereniging. Daarom staan naam, vestigingsplaats en het logo van uw vereniging op de VISpas. Dit is echter niet vol-doende om te mogen vissen. Daarvoor is tevens een Lijst van Viswateren nodig. De combinatie van die twee vormen de visvergunning. Er zijn verschillende lijsten:
- Landelijke lijst. Vergelijkbaar met de huidige lijst van de Grote Vergunning.
- Federatieve lijst. Vergelijkbaar met de huidige federatieve vergunning (POS lijst).
- Verenigingslijst. Vergelijkbaar met uw verenigingsvergunning.
Belangrijk hierbij is dat op de lijsten geen naam - adres - woonplaats gegevens van de sportvisser worden opgenomen. Want op de VISpas van uw vereniging staan al alle persoonsgegevens van het lid. Op de achterzijde van de VISpas staat dat gevist mag worden in de wateren genoemd in de bijbehorende Lijsten van Viswateren. Het is van groot belang dat op alle Lijsten van Viswateren (dus ook op uw verenigingslijst!) een passage wordt opgenomen dat de houder van deze lijst alleen in de genoemde wateren mag vissen mits hij/zij een geldige VISpas kan tonen: 'Alleen geldig in combinatie met een VISpas'.Naar boven
 
Ga terug