Plas Watergoor.
Historie plas watergoor.

Terreinregels plas Watergoor.
Hoofdstuk apart: De Arkervaart.
Vissen op de randmeren.
Peuteren in de oude polders.
Verkoopadressen dagkaarten en vergunningen.
Tarieven.  
Wilt u lid worden, info?
Alles over de VISpas.
Nachtvisvergunning
Lijst van viswateren
Foto`s viswateren HOG
 
Plas Watergoor.
-Een uniek water is de ruim 7 ha. grote “plas Watergoor” die eigendom is van de vereniging.
Deze heldere plas met goed begaanbare oevers heeft een goed karperbestand.
Naast de karper is de plas goed bezet met baars, snoek, steur, grote voorn, brasem, winde, zeelt en paling.
Dus geschikt voor elke soort van visserij.
Per 1 juni 2015 is (nacht)vissen in plas Watergoor alleen toegestaan voor leden.
 
Plas Watergoor, van zandwinplas tot sportvisplas.

Plas Watergoor is ontstaan uit een zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A28. Nadat de concessie eind jaren 60 uitgeput was is de plas langzaam interessant geworden voor de sportvisserij.
Begin jaren 70 heeft onze vereniging de stap genomen om de plas aan te kopen en speciaal voor de sportvisserij te gaan beheren. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van het visbestand dat van nature in de plas aanwezig was en afkomstig was uit de periode tijdens de zandwinning toen de plas nog in verbinding stond met het overige oppervlaktewater. Door de gestage instroom van kwelwater uit de diepere bodem was het water in de plas van een zo goede kwaliteit dat in die eerste jaren besloten werd om forellen uit te zetten. Het houden van forellen ten behoeve van de sportvisserij is echter aan het succes ten onder gegaan. De gretigheid waarmee op de forellen gevist werd was zo groot dat deze ondanks de meeneemlimiet niet aan te slepen bleken. Nu nog kunnen de wat oudere leden je nog uren onderhouden met anekdotes over de taferelen zich afspeelden in die tijd. Na een aantal uitzettingen heeft de vereniging daarom dat spoor noodgedwongen verlaten. De plas kende destijds een visstand die zich kenmerkte door relatief geringe aantallen vis van behoorlijke afmetingen. Dit werd met name veroorzaakt doordat de plas in feite een kaal zandgat was met steile oevers en weinig plantengroei. De vereniging is daarna gestart met het uitzetten van diverse vissoorten die interessant waren voor de hengelsport. Gestreefd werd naar een hoge en gevarieerde visstand. Eind jaren 70 begon heel langzaam binnen onze vereniging en bijzondere interesse bij sportvissers voor de karper te ontstaan. Met als doel een bestand met jaarklassen op te bouwen werd daarom jaarlijks een hoeveelheid karper uitgezet. De visuitzettingen zijn altijd vergezeld gegaan van advies van de toenmalige Organisatie Voor Binnenvisserij (OVB).

In 1992 is door de toenmalige Organisatie Voor Binnenvisserij een visstandonderzoek in de plas uitgevoerd. De beschikbare vistechnieken die dit onderzoek moesten ondersteunen bleken echter niet geschikt voor onze plas (steile oevers en diepte van 11 meter). Gevolg was dat de resultaten niet goed interpreteerbaar waren. Toch heeft men een advies kunnen uitbrengen dat gebaseerd was op de schamele bevissingsresultaten uit het onderzoek, de kennis over de uitzettingen en de limnologische kennis van de OVB zelf. Het advies was om in zijn algemeenheid de paaimogelijkheden te verbeteren en voorlopig geen karper uit te zetten vanwege de aanwezige bezetting. Verder werd als overweging meegegeven om karper te verwijderen. Het toenmalig bestuur heeft besloten geen karper te verwijderen maar het bestand via natuurlijk verloop te laten afnemen.
In 1994 is mede op grond van dit visstandonderzoek de zogenaamde kleine plas gegraven die in verbinding staat met de grote plas en gewenste paaigelegenheid biedt. Hoewel gedocumenteerde gegevens ontbreken was de groei van onze vissen in de plas niet optimaal. Dit werd voornamelijk geweten aan de beperkte voedselproductie als gevolg van de steile oevers en grote diepte van de plas.
In 2001 bleken alle oevers last te hebben van afkalving als gevolg van de golfslag (de waterwolf). Met name de oostelijke en zuidoostelijke oevers waren zo smal geworden dat het onmogelijk was voor hulpdiensten om deze te benutten. Het bestuur zag in deze situatie een prachtige gelegenheid om ook de voedselproductie in de plas te verbeteren. In overleg met de gemeente en met toestemming van het Waterschap is daarom ca. 20.000 kubieke meter humushoudende grond aangevoerd waarmee de oostelijke oever verbreed is en het talud flauwer gemaakt zodat voedselaanwas in een bredere strook kon plaatsvinden. Al na 2 jaar was resultaat zichtbaar in de groei van de karpers en brasems.

In het voorjaar van 2002 is een hoeveelheid pootaal uitgezet in de plas. In 2003 werd voor het eerst voorjaarssterfte onder de karpers in de plas geconstateerd. Een aantal vissen vertoonde vlekken in de slijmhuid lijkend op blaren en stierf. Deze sterfte trad gelijktijdig op met sterfte onder de grote palingen in onze plas. 2 levende maar zieke karpers zijn gevangen en door het huidige CDIC in Lelystad onderzocht. Conclusie was dat geen virussen, bacteriën, parasieten of schimmels werden aangetroffen die de ziekte of de sterfte konden verklaren. De vissen waren verder in uitstekende conditie.

In 2006 is besloten om langzaam de uitzetting van vis met name gericht op de opbouw van jaarklassen bij de karper en de gevarieerd in vissoorten en ondersoorten (karper). Ook is in 2006 de palingstand ondersteund met een uitzetting van pootaal afkomstig uit een kwekerij. Afwisselend is in de jaren daarna zeelt en verschillende soorten karper uitgezet in bescheiden hoeveelheden (aantallen).
In juli/augustus 2008 werd onze plas plotseling getroffen door aanzienlijke sterfte onder de karpers. De karpers vertoonden dezelfde verschijnselen als tijdens de voorjaarssterfte van 2003. De sterfte heeft zich gedurende het hele jaar 2009 voortgezet en heeft honderden vissen, maar vooral grote exemplaren getroffen. In 2009 is opnieuw een levend maar zieke karper door het CDIC onderzocht. Opnieuw werden geen schimmels, virussen, parasieten of bacteriën aangetroffen die de sterfte verklaarden. Hoewel de oorzaak niet met zekerheid kon worden vastgesteld zijn de deskundigen het er over eens dat een relatie gezocht moet worden met de ouderdom van ons bestand in relatie tot uitzettingen van nieuwe vis. De oude vissen krijgen mogelijk: langzaam een slechtere weerstand, last van stress, zijn minder resistent tegen nieuwe ziekteverwekkers (die in het algemeen niet als kwalijk gezien worden of niet in de testen van het CDIC zitten). In de herfst van 2009 lijkt de vissterfte achter de rug te zijn. De in het voorjaar 2010 nog gevonden dode karpers zijn gezien de staat van ontbinding in de winter gestorven. Na het voorjaar van 2010 vindt geen abnormale karpersterfte meer plaats.

In 2011 is in de ledenvergadering gevraagd om als niet opnieuw sterfte geconstateerd wordt weer langzaam karper te gaan uitzetten en zo verder te gaan met de bestandsopbouw. Hierover is overlegd met deskundigen bij Sportvisserij Nederland. Uit dit overleg kwam naar voren dat er voor uitzetting geen belemmering is omdat je sterfte nooit vooraf kunt voorspellen. Ook uit andere uitzettingen in Nederland is bekend dat als gevolg sterfte onder dieren uit het bestaande bestand optreedt. De oorzaak daarvan is niet bekend. De deskundigen geven echter het dringende advies om bij gebrek aan mogelijkheden om via standaard technieken een goed visstandonderzoek uit te voeren (technieken zijn voor onze plas niet geschikt) vangstregistratie op te zetten. Op deze wijze wordt op termijn inzicht verkregen in de bestandsopbouw.

Begin 2011 zijn als uitbreiding op de variatie in voor de sportvisserij interessante vissoorten in plas Watergoor 25 mannelijke steuren (Acipenser gueldenstaedtii) uitgezet. Deze dieren zijn allen voorzien van een zogenaamde floytag met daarop uniek nummer. Tevens zijn in de borstvinnen van een kleurcodering voorzien. Het is de bedoeling dat de ontwikkeling van deze vissen in de komende jaren aan de hand van vangstregistratie gevolgd wordt.
 
Hoofdstuk apart: De Arkervaart.
-Centraal gelegen, zeer visrijk, goed bereikbaar (men kan aan het water parkeren)
maakt dat de Arkervaart in geheel Nederland een zeer goede naam onder de sportvissers heeft.
Niet voor niets worden er vaak selectie wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap vervist.
De visbezetting is optimaal, naast de grote brasem en voorn wordt er steeds meer grote karper gevangen.
Kortom een water dat elke sportvisser veel te bieden heeft.

 
Vissen op de randmeren.
-Pal naast de unieke natuurgebieden van de Ärkemheense polders liggen de oude Zuiderzeedijken
langs de huidige randmeren. Van het stroompje “de Laak” bij Bunschoten tot aan de “Schuitenbeek”
in Putten heeft Hoop Op Geluk de vis- en looprechten voor dit unieke en stille natuurgebied.
De sportvisser kan hier de vaak grote voorn, brasem, snoekbaars en winde belagen.
Ook vliegvissers weten deze stekken te waarderen.
 
Peuteren in de oude polders.
-Rest nog te vermelden de z.g. A- en B watergangen van de polder Arkemheen.
Deze wateren zijn in het algemeen wat moeilijker te bereiken, daar ze vaak middenin
beschermde natuurgebieden liggen.
Een uitzondering vormt de Middelbeek in de Puttense polder, dit water is voor een groot deel
direct vanaf de verharde weg te bevissen.
Snoek, zeelt, voorn en brasem voeren hier de boventoon.
 
Verkoopadressen dagkaarten en vergunningen

Hengelsport Veer Nieuwstraat 3      Nijkerk
Hengelsportcentrum Nijkerk Watergoorweg 51c Nijkerk
Dierenspeciaalzaak van Dijk Kerkstraat 25 Putten
HS Spakenburg     Zuidwenk 78 B Spakenburg
Hendriksen hengelsport   Harderwijkerweg 183 Ermelo
 
Tarieven 2018:

Bij controle door een BOA of een politieagent, levert het niet hebben van de vereiste
papieren / vergunningen een proces verbaal op die u ca € 130,00 kan gaan kosten.

Dagkaart voor 1 dag vissen in de ons water € 3,00 bij de verkoopadressen

Dagkaarten zijn geldig van 00.00 uur tot 24.00 uur, met dien verstande dat:
In al onze wateren met uitzondering van plas Watergoor * geldt dat nachtvissen alleen is toegestaan in de maanden juni, juli en augustus (conform de visserijwet);

* Plas Watergoor is alleen voor leden van Hoop Op Geluk, dagkaarten zijn hier niet geldig.
 
Lidmaatschap.

De lidmaatschapscontributie voor senioren is € 47,50 en je in het lopende contributiejaar 13 jaar of jonger dan de contributie € 21,00. ( automatische incasso korting  en administratieve toeslag niet van toepassing).
In de lidmaatschapsbijdrage zijn de landelijke en federatieve afdrachten en het abonnement van het VISblad opgenomen. Bij het lid worden van onze vereniging wordt op de contributie een eenmalige administratieve toeslag van € 5,00 berekend.
Blijft u acceptgiro lid dan blijft het lidmaatschapsgeld € 47,50
Let op: Alle bedragen zijn op jaarbasis van 01 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar.
Wanner u zich aanmeld als lid gaat u akkoord met de privacyverklaring van hsv Hoop Op Geluk.

U krijgt daarvoor onder andere van ons:

-Stemrecht in de ledenvergadering, en natuurlijk alle andere rechten die u via de statuten en het huishoudelijk reglement toekomen;
-Maandelijks het Visblad van Sportvisserij Nederland;   
-Eens per 2 maanden het verenigingsblad;
-Heel veel viswater door de:
o     Schriftelijke toestemming om te vissen in de wateren genoemd in de lijst van verenigingswateren;
o     Schriftelijke toestemming om te vissen in de viswateren genoemd in de federatieve lijst met verenigingswateren van de federatie Midwest Nederland;
o     Schriftelijke toestemming om te vissen in de wateren genoemd in de Landelijke lijst viswateren;
-De mogelijkheid om een botenligplaats te huren in onze botenhaven;
-Diverse gezellige competities en activiteiten;
-Ruimte voor initiatieven van groepen leden;
-Een gezellig clubhuis.

De volgende kortingen en toeslagen zijn van toepassing:

Een korting van € 5,00 indien u ons automatische incasso toestaat, nieuwe leden pas in het tweede jaar.
Een korting van € 2,50 indien u 65 jaar of ouder bent;

Een korting van € 19,75 (de landelijke afdracht ) voor extra vispasleden.

Hsv Hoop Op Geluk beschikt over een botenhaven met directe verbinding met de Randmeren.
Voor meer info over onze botenhaven klik HIER.
 
Lid worden kan door een formulier van Sportvisserij Nederland in te
vullen bij een van onze verkoopadressen of door op VISpas online lid te worden.
Klik hiervoor op de vispas aan de rechterzijde >>>>>>.

Opzeggen van het lidmaatschap
dient voor 01 oktober van het lopende jaar te gebeuren.


Voor al uw lidmaatschap zaken
zoals verhuizingen, opzeggingen, overlijden,
verkeerde gegevens, geen vispas ontvangen, geen rekening ontvangen,
automatische incasso's, etc..) kunt u bij Servicebureau Ledenadministratie Sportvisserij Nederland
terecht op de volgende wijze:
via email, ledenadministratie@vispas.nl
via telefoonnummer: 0900-2025358.


Heeft u vragen of wilt u een wedstrijd houden in ons water?

Neem dan via Email contact op met de secretaris G. van Beek,  klik HIER om te mailen.
 
Terreinregels plas Watergoor:
-Betreden op eigen risico.
-Toegang uitsluitend voor leden Hoop Op Geluk en bevoegden.
-Zwemmen, duiken en varen verboden.
-Om de plas is (brom) fietsen verboden.
-Rondom de plas altijd een looppad vrijhouden.
-Het achterlaten van afval en vuil is verboden.
-Oppervlakte voeren en / of vissen is verboden.
-Alle vis dient te worden teruggezet in de plas.
-Bij het vissen op karper: gebruik onthaakmat verplicht.
-Campers en caravans zijn op ons terrein niet toegestaan.
-Aanhangwagens ten behoeve van uw visspullen dienen op de parkeerplaats te blijven.
-Tenten alleen toegestaan tijdens het vissen ( max. 6 m2 ).
-Honden van leden toegestaan, mits aangelijnd.
-Van diefstal en / of vernieling van verenigingseigendommen
wordt aangifte gedaan bij de politie.
-Vuurtje stoken, open vuur is al sinds jaar en dag verboden in Nijkerk. Dit verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Open vuur is dus ook aan onze plas verboden. Het gebruik van een barbecue (bbq) met gloeiende kool is toegestaan mits de bbq niet direct met de schaal op de grond staat. De laatste jaren is er bij plas Watergoor op dit gebied één en ander door de vingers gezien. Sinds vorig jaar zien we echter dat het stoken van vuurtjes uit de hand loopt. De graszode wordt beschadigd, er wordt afval verbrand, bomen en takken worden beschadigd en er blijft as en kool liggen. We zullen daarom actief gaan optreden tegen het stoken van vuurtjes. Dat betekend dat de BOA’s en gemeentelijke toezichthouders niet meer waarschuwen maar direct een proces-verbaal uitschrijven!
-Op ons parkeerterrein bij plas Watergoor is slechts stapvoets rijden toegestaan. Dat geldt voor alle voertuigen (auto’s, bromfietsen, fietsen, etc)! Dit dient de veiligheid op ons terrein. Ook hier zien we de laatste 2 jaar de boel uit de hand lopen. Een aantal bezoekers van ons terrein vindt het kennelijk geweldig om met spinnende wielen weg te scheuren of rondjes te draaien op ons terrein. Het rondspattende grind brengt schade toe aan de daar geparkeerde voertuigen, er ontstaan sporen en de veiligheid is in gevaar. De afgelopen maanden is er regelmatig gewaarschuwd. We tolereren dit niet meer!
Dus met direct ingang geldt dat als iemand op dit gedrag betrapt wordt, het Dagelijks Bestuur hem/haar direct een verbod van 3 maanden oplegt om zich met welk voertuig dan ook (dus ook niet met de fiets) op ons terrein te bevinden. Wordt die persoon binnen deze straftijd met een voertuig op ons terrein gezien, dan wordt door het Dagelijks Bestuur direct een schorsing van alle  visrechten voor 3 maanden opgelegd en een terreinverbod voor dezelfde periode.Naar boven

 
Welkom bij hengelsportvereniging
Hoop Op Geluk Nijkerk