BELANGRIJK Algemene leden vergadering 2020!!

Dinsdag 27 oktober 2020
Kantine van de Veensche Boys
Nieuwe Kerkstraat 16E, 3864 ED  Nijkerkerveen
De zaal is open om 19.00 uur, aanvang ALV om 19.30 uur.

Ja, jullie lezen het goed dit jaar geen ALV in onze eigen kantine. Dat zal even wennen zijn, maar onder de huidige Corona regels (15 augustus 2020) is onze eigen kantine te klein voor de geschatte opkomst.

Die Corona-regels vormen direct ook een voorbehoud over het uiteindelijk doorgaan van de ALV.

Onder de huidige regels mogen we bij elkaar komen mits we onderling 1,5 meter afstand houden. Echter, het kan zijn dat in de komende maanden de Corona-regels zodanig strenger worden dat we uiteindelijk de ALV niet door mogen laten gaan. Dit zullen we dan via onze Website en onze Facebook dan communiceren. Houdt dus onze communicatiekanalen in de gaten.

 

De concept-agenda voor deze Algemene Ledenvergadering luidt:

 

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 8 april 2019.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel jaarverslag 2019.
 6. Verslag Kascontrolecommissie.
 7. Begrotingen 2020 en 2021.
 8. Pauze.
 9. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”.
 10. Bestuursverkiezing,
Aftredend niet herkiesbaar:                    Rien van den Broek      (penningmeester);
Gert van Beek                (secretaris). Tussentijds afgetreden:                          Aart van den Brink        (hoofd controleur).
Tussentijds aangetreden:                       Rien van Dasselaar        (secretaris)
Sabine Hagoort             (portefeuille jeugd).
 1. Verkiezing kascontrolecommissie.
 2. Beleid voor de komende jaren.
 3. Evaluatie Midweek- en Weekendkaarten voor Plas Watergoor.
 4. Voorstel tot verhoging van de liggelden miv 2021.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.
De stukken voor de ALV kunnen ingezien worden vanaf maandag 12 oktober 2020,
alleen op afspraak met de secretaris (r.dasselaar@hoopopgeluk.nl) in ons clubhuis worden ingezien.

 

Het Bestuur.