Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 9 april 2018
in “De Visburg” zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt:

1.   Opening.
2.   Mededelingen en ingekomen stukken.
3.   Notulen ALV 3 april 2017.
4.   Jaarverslag.
5.   Financieel jaarverslag 2017.
6.   Verslag Kascontrolecommissie.
7.   Begroting 2018.
8.   Pauze
9.   Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”.
10. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn:    
         D. Wever, R. van den Broek en G. van Beek.
         Tussentijds afgetreden R. Bravenboer.
11. Verkiezing kascontrolecommissie.
12. Beleid voor de komende jaren.
13. Voorstel B. Ekkel: vrije vissers niet meer bij competities.
         Tevens ingezonden brief F. Coert en H. Kraak over dit onderwerp.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.


De stukken voor de ALV kunnen ingezien worden vanaf 1 week voor de ALV.
Dit na afspraak met de secretaris G van Beek.